#
Jesteś na stronie głównej # #

Informacja dla Kontrahentów

Zamienie 02.08.2016

 

Zarząd ACTION S.A. informuję, iż w dniu 1.08.2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o otwarciu wobec ACTION S.A. postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

Przede wszystkim informujemy, że ACTION S.A. w dalszym ciągu prowadzi swą działalność. Zgodnie z powyższym orzeczeniem wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa ACTION S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu sprawuje w dalszym ciągu Zarząd ACTION S.A.

Od dnia 1.08.2016 r. ACTION S.A. realizuje wszystkie zaciągnięte od tej daty zobowiązania w normalnym trybie. Zobowiązania powstałe wcześniej podlegają układowi, przy czym Zarząd ACTION S.A. złożył wstępne propozycje układowe, w ramach których Spółka chce zaspokoić wszystkich wierzycieli w 100% i przeprowadzić niezbędne działania restrukturyzacyjne.

Podkreślamy też, że powyższe postępowanie nie ma charakteru postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego: „Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli”.

Przepisy tej ustawy uwzględniać mają zatem sytuację dłużnika (i umożliwić mu powrót do normalnego funkcjonowania), jak i ogółu wierzycieli, którzy nie mogą być pokrzywdzeni (art. 8 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne). Koniecznym warunkiem otwarcia i prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest posiadanie przez dłużnika zdolności do bieżącego zaspakajania kosztów i zobowiązań w toku postępowania restrukturyzacyjnego (art. 8 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Zarząd ACTION S.A. informuje też, że przesłanką wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego było wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego.

Podjęcie powyższej decyzji wynikało z konieczności uzyskania ochrony prawnej Spółki i wszystkich jej interesariuszy przed grożącą „drapieżną windykacją” wierzycieli uprzywilejowanych. W razie jej przeprowadzenia tylko ci wierzyciele uzyskaliby zaspokojenie, pozostali nie mieliby takich samych szans, a Spółka musiałaby najprawdopodobniej ogłosić upadłość – i to w sytuacji, gdy obecnie jest w pełni wypłacalna, posiada rzeczywisty majątek o dużych rozmiarach.

Z poważaniem
Zarząd ACTION S.A.
w restrukturyzacji

Data:: 2016-08-02 powrót
#