Polityka prywatności

Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie internetowym należącym do Action S.A dostępnym pod adresem https://www.action.pl (Serwis).

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z poźn. zm.).
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@action.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane pochodzące z zapytań http skierowanych do naszych serwerów. Są to m.in. adres IP, zapytania i odpowiedzi http, dane techniczne transmisji.

Jeżeli skorzystałeś z formularza kontaktowego w naszym serwisie, dodatkowo zbierane są dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres email.

Informacje na temat danych zbieranych w plikach cookies (tzw. „ciasteczkach”) znajdziesz pod adresem www.action.pl/pl/ciasteczka.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ACTION oraz podmiotom z nią współpracujących wyłącznie w celu dla których sami je wykorzystujemy, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe, realizującym na nasze zlecenie kampanie marketingowe, świadczące dla nas usługi teleinformatyczne oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia sprzedaży, korzystania z naszego serwisu oraz możliwości odpowiadania na Twoje zapytania. Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Serwisu action.pl;
 • zapewnienie rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
 • przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych.

Dodatkowo przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ACTION którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Serwisie
 • optymalizacji funkcji strony na podstawie przeglądanej przez Ciebie treści.

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas konieczny do:

 • udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytania, żądania i skargi,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • analiz statystycznych i archiwizacyjnych,

W przypadku wyrażenia zgody będziemy przechowywać Twoje dane osobowe dopóki jej nie wycofasz. W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych w formularzu kontaktowym, ponieważ jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi i ew. przesłania zamówionych materiałów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie może uniemożliwić realizację celu.

Jakie masz prawa wobec ACTION S.A. w zakresie przetwarzanych danych?

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

 1. żądania dostępu do Danych Osobowych w dowolnym momencie;
 2. niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
 3. niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
  1. kwestionujesz prawidłowość Danych Osobowych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwiasz się usunięciu Danych Osobowych,
  3. Administrator danych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 6. przenoszenia Danych Osobowych, w tym do:
  1. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyłaś/eś Administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi;
  2. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  3. o ile przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub polskie przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Żądanie prześlij na adres: iod@action.pl

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany – jednak, nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zostać podjęta decyzja, która opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, wywołującym skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływającym na sferę Twoich interesów.

Nasze marki i projekty