Inwestor

Rozporządzenie MAR

ACTION S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (akcje) zostały dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z powyższym ACTION S.A. jest zobowiązana do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

W związku z powyższym osoby pełniące funkcje zarządcze w strukturze Emitenta oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania ACTION S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

Osoby pełniące funkcje zarządcze oraz osoby z nimi blisko związane zobligowane są do powiadamiania ACTION S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa w ust. 1.art. 19 rozporządzenia MAR.

Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

Wzór powiadomienia Emitenta ACTION S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.

Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach dostępne jest TUTAJ.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

ACTION S.A.: olga.gams@action.pl i krzysztof.bialy@action.pl

KNF: 19mar.knf.gov.pl

Osoba blisko związana oznacza:

  1. małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego małżonkiem;
  2. dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  3. członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku;
  4. lub
  5. osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.

Nasze marki i projekty