Inwestor

Podstawowe dane finansowe*

Grupa Kapitałowa ACTION S.A. 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022 4Q 2022 1Q 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023
Rachunek Zysków i Strat
Przychody ze sprzedaży 550 867 564 396 577 101 674 592 586 243 560 030 640 967 723 197
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 48 519 48 856 49 711 59 786 50 884 50 270 54 006 65 729
% 8,81% 8,66% 8,61% 8,86% 8,68% 8,98% 8,43% 9,09%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 355 9 447 10 497 19 473 11 042 6 405 9 956 16 666
2,40% 1,70% 1,82% 2,89% 1,90% 1,10% 1,55% 2,30%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 10 277 7 482 12 213 18 970 9 256 5 175 8 134 14 203
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 003 46 239 581 17 774,00 38 002 42 795 34 774 69 081
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -868 -697 -2 074 -5 774,00 -540 -6 788 -6 869 -15 136
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -145 -334 -512 -8 675,00 -17 561 -28 281 -33 089 -34 386
Przepływy pieniężne netto razem -9 016 45 208 -2 005 3 325 19 901 7 726 -5 184 19 559
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 43 561 97 785 50 572 55 902 75 803 63 628 50 718 75 461

* Wartości w powyższej tabeli podane w PLN służą do wizualizacji danych i mają charakter jedynie poglądowy. Oficjalnym źródłem informacji finansowych są raporty okresowe (jednostkowe i skonsolidowane) ACTION S.A.

Nasze marki i projekty