Inwestor

Podstawowe dane finansowe*

IV Q 2021 III Q 2021 II Q 2021 I Q 2021 IV Q 2020 III Q 2020 II Q 2020 I Q 2020 IV Q 2019
Przychody ze sprzedaży 706 391 541 534 533 867 525 317 649 398 464 807 480 477 467 554 1 638 927
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 63 953 47 072 46 613 44 049 40 825 31 454 28 885 27 871 102 855
% 9,10% 8,70% 8,70% 8,40% 6,30% 6,80% 6,00% 6,00% 6,30%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 729 13 726 53 611 16 077 145 398 6 743 3 102 1 590 -5 875
Zysk/Strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki 28 203 10 355 43 994 18 311 173 599 6 692 3 231 1 588 -5 010
EBITDA 34 749 15 726 55 749 18 083 147 369 8 802 5 019 3 810 2 513
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 441 (28 166) 29 444 -65 313 22 121 -45 446 37 458 9 448 -13 869
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 034) (1 760) 2 704 -881 5 724 6 247 -197 415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -214 -64 -113 -76 -345 -13 -15 -46 -4 476
Przepływy pieniężne netto razem 12 193 -29 990 32 035 -66 270 27 500 -45 453 37 690 9 205 -17 930
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 5277 40384 70374 38 339 27 500 -45 453 37 690 84 872 75 667

* Wartości w powyższej tabeli służą do wizualizacji danych i mają charakter jedynie poglądowy. Oficjalnym źródłem informacji finansowych są raporty okresowe (jednostkowe i skonsolidowane) ACTION S.A.

Nasze marki i projekty