Obowiązek informacyjny

Zasady przetwarzania danych osobowych
przez Action S.A.
Ogólny obowiązek informacyjny

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora:
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w szczególności: imię, nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Action S.A., dane kontaktowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: iod@action.pl
2. Podstawa prawna przetwarzania:
jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
Jeśli jest Pani/Pan pracownikiem kontrahenta Administratora Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pani/Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO)
Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
Udzielona zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie może być przez Panią/Pana wycofana, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
(tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda)
3. Okres przechowywania:
Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej lub do momentu wycofania zgody, wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z innych przepisów).
4. Kategoria danych:
Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych.
5. Źródło danych:
Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana albo od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.
6. Odbiorcy:
Odbiorcami Danych osobowych mogą być kontrahenci Administratora, z usług których Administrator korzysta.
7. Przekazanie do państwa trzeciego:
Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, (państw spoza EOG), chyba że co innego będzie wynikać z ustaleń z osobą lub kontrahentem.
8. Uprawnienia:
Ma Pani/Pan prawo do:
 1. żądania dostępu do Danych Osobowych w dowolnym momencie,
 2. niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych;
 3. niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:
  1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu Danych Osobowych,
  3. Administrator danych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniósł Pan / wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 6. przenoszenia Danych Osobowych, w tym do:
  1. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi;
  2. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; o ile przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub polskiej Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nasze marki i projekty