#
Jesteś na stronie głównej # #

OGÓLNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI / GWARANCJI ACTION S.A. ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 1 RĘKOJMIA

1. Ponieważ towary nabywane przez Odbiorcę przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego) za wyjątkiem towarów, na które Action S.A. udzieliła odrębnej rękojmi.

2. Grupy towarów objętych rękojmią za wady fizyczne, czas trwania i zakres uprawnień z tego tytułu określa każdorazowo dokument WYDANIE Z MAGAZYNU ACTION oraz dokument WYDANIE Z SERWISU ACTION i są one oznaczone symbolem (R).

3. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC

§ 2 GWARANCJA PRODUCENTA.

1. Towary objęte gwarancją producenta zaznaczone są w aktualnym cenniku Action S.A. serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta (fabrykę) wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej, i są one oznaczone symbolem (F).

§ 3 GWARANCJA ACTION S.A. - OKRES OBOWIĄZYWANIA.

1. Gwarancja jakości udzielona przez Action S.A. wynosi 1 rok od daty wydania towaru.

2. Aktualny okres gwarancji dla konkretnego towaru podany jest w dokumencie WYDANIE Z MAGAZYNU, WYDANIE Z SERWISU i oznaczony jest symbolem (G), albo wyszczególniony jest w karcie gwarancyjnej Action S.A.

3. Gwarancja wieczysta (W). Gwarancja wieczysta Action kończy się (wygasa) po roku od momentu zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta lub fabrykę.

§ 4 TRYB ZGŁASZANIA TAK ZWANEJ REKLAMACJI. WARUNKI SERWISOWE.

1. Warunkiem przyjęcia towaru do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ, SERWISU DZIAŁU PACZEK Action S.A. jest zgłoszenie przez Internet poprzez program I-SERWIS reklamowanych części komputerowych i nadania przez Action im indywidualnego nr. RMA. (Logowanie do I-SERWISU, a tym samym możliwość zgłoszenia do reklamacji i otrzymania nr. RMA może nastąpić po uprzednim podpisaniu umowy z firmą Action S.A.
Zasady rejestracji są podane na naszej stronie https://is3.action.pl/
Zgłoszenia do zawarcia umowy z Action S.A. prosimy kierować na adres naszej siedziby:
Zamienie ul. Dawidowska 10
05-500 Piaseczno
z dopiskiem „I-SERWIS”

2. Dział SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW rozlicza i realizuje reklamacje zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej dodawanej do produktu.

3. Warunkiem przyjęcia towaru do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ , SERWISU DZIAŁU PACZEK Action S.A., lub do działu SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW jest to, że Nabywca dostarcza towar osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt i ryzyko Nabywcy.

4. Zestawy (całe komputery), laptopy, na które została wystawiona karta gwarancyjna Action S.A. prosimy dostarczać do działu SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW zaś na przesyłkach (paczkach) prosimy dopisać „SERWIS KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW”.

5. Towary sprzedane w postaci podzespołów (części komputerowe) prosimy dostarczać osobiście do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ Action S.A. wraz z wydrukiem (zgłoszeniem) na którym znajduje się nadany nr RMA, zaś na przesyłkach (paczkach) prosimy dopisać „SERWIS ACTION DZIAŁ PACZEK”, jak również prosimy o umieszczenie w widocznym miejscu na paczce nr. RMA; tylko takie przesyłki będą przyjmowane od spedytora, inne będą odrzucane jako nieuzasadniona reklamacja.

6. Warunkami przyjęcia do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ, SERWISU DZIAŁU PACZEK, SERWISU DZIAŁU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. towaru dostarczonego w sposób określony w §4 pkt.2.;3.;4.;5. są:

6.1. Kompletność urządzenia w oryginalnym opakowaniu tj.: z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji w jakiej zostały zakupione przez nabywcę.

6.2. Dołączenie: kopii faktury zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej Action S.A. (tj. zawierającej datę wydania towaru, podpis i pieczęć Action) oraz szczegółowego opisu uszkodzenia (lub wypełnionego druku reklamacyjnego)

6.3. W przypadku, gdy towar nie ma karty gwarancyjnej Action S.A.:
a) musi posiadać nie naruszone naklejki gwarancyjne ( srebrną i kolorową) lub
b) powinien być dostarczony z czytelnym dokumentem WYDANIA Z MAGAZYNU ACTION albo WYDANIA Z SERWISU ACTION z podpisem i pieczęcią Action S.A.

6.4. W przypadku dostarczenia towaru do SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW oraz do DZIAŁU SERWISU PACZEK PRZYJĘCIA za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) - dodatkowo załączenie do każdej paczki specyfikacji, która to zawiera na jednej kartce:
· Nazwę towaru.
· Nr seryjny towaru w przypadku, gdy oznaczony jest on, co do tożsamości.
· Opis załączonego wyposażenia.
· Ilość towarów zawartych w danej paczce.
· Szczegółowego opisu uszkodzenia.

6.5. Usunięcie nalepek taśm i oznakowań naniesionych na towar przez Nabywcę.

7. W przypadku osobistego dostarczenia towaru potwierdzeniem przyjęcia towaru do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ Action S.A. jak i do działu SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW jest wydanie firmowego REWERSU SERWISOWEGO Action S.A.

8. Serwis Action S.A. zastrzega, że:

8.1. Nie wydaje duplikatu w/w REWERSU bądź dokumentu WYDANIA Z SERWISU ACTION.

8.2. Nie ponosi odpowiedzialności za skutki utraty REWERSU bądź dokumentu WYDANIA Z SERWISU ACTION.


9. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) potwierdzeniem przyjęcia przesyłki do SERWISU DZIAŁU PACZEK i do SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW jest złożenie na liście przewozowym podpisu i pieczęci imiennej przez pracownika serwisu firmy Action S.A.

9.1. Jednocześnie Action S.A. zastrzega sobie prawo wycofania towaru z serwisu oraz odesłania go do Nabywcy na jego koszt, jeżeli Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w § 4 pkt. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 6,1.; 6,2.; 6,3.; 6,4.; 6.5. albo stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.

9.2. Wycofanie towaru, o którym mowa w punkcie 9.1 lub wyjaśnienie ewentualnych niezgodności powinno nastąpić w terminie dwóch dni roboczych licząc od daty złożenia przez pracownika serwisu Action S.A. pieczęci i podpisu na liście przewozowym.

9.3. W tym samym terminie dwóch dni roboczych Nabywca może zgłaszać zastrzeżenia, co do stanu odesłanego mu przez Serwis Action S.A. towaru np. (jakości, sprawności, wyposażenia itp.). Termin dwudniowy liczy się od daty otrzymania towaru (złożenia podpisu odbioru na liście przewozowym przez Nabywcę).

9.4. Brak zgłoszenia zastrzeżeń wymienionych w punkcie 9.1 i 9.2 oznacza akceptację stanu przesyłki przez Action S.A. i utratę uprawnień z punktu 9.1.

9.5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Nabywcę wymienionych w punkcie 9.3 oznacza akceptację stanu przesyłki przez Nabywcę odesłanego towaru przez serwis Action S.A.


10. Terminy serwisowe:

10.1. Serwis Action S.A. zobowiązuje się do ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego klienta w terminie 12 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru do Serwisu Działu Przyjęć bądź do Serwisu Działu Paczek. Nadanie nr RMA będzie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez klienta.

10.2. DZIAŁ SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.

10.3. W przypadku przyjęcia warunkowego czas naprawy może zostać przedłużony do 3 miesięcy

10.4. Terminy określone w §4 pkt. 10.1, 10.2 i 10.3 nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia, trwającego dłużej niż 7 dni, opóźnienia kontrahenta w zapłacie należności przysługujących Action S.A. na podstawie odpowiednich dokumentów. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez kontrahenta długu w pełnej wysokości: bieg terminów do usunięcia wad i uszkodzeń towaru, określonych w §4 pkt. 10.1, 10.2 i 10.3 ulega zawieszeniu i nie wiąże serwisu Action S.A. Kontrahent wyraża ze swej strony zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego do serwisu Action S.A. towaru.

10.5. Data rozpoczęcia reklamacji do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ Action S.A. liczona jest od daty dostarczenia przez Nabywcę wymaganych dokumentów, wyposażenia itp. opisanych w §4. Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa w § 4 pkt. 10.1, 10.2 i 10.3 liczone są w przypadku osobistego dostarczenia przez Nabywcę sprzętu do serwisu od daty przyjęcia towaru do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ Action S.A. i wystawienia rewersu do czasu naprawy przez SERWIS DZIAŁ PRZYJĘĆ Action S.A., oraz w przypadku dostarczenia sprzętu przesyłką (paczką) za pośrednictwem przewoźnika termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki (paczki) przez pracownika SERWISU DZIAŁU PACZEK firmy Action S.A. i zakończony jest do daty nadania i odebrania przesyłki (paczki) przez przewoźnika (firmę spedycyjną).

10.6. Data rozpoczęcia reklamacji do SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. liczona jest od daty dostarczenia przez Nabywcę wymaganych dokumentów, wyposażenia itp. opisanych w §4. Terminy rozliczeń serwisowych, o których mowa w § 4 pkt. 10.1, 10.2 i 10.3 liczone są w przypadku (osobistego dostarczenia przez Nabywcę sprzętu do serwisu) od daty przyjęcia towaru do SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. i wystawienia rewersu do czasu naprawy przez DZIAŁ SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. oraz w przypadku dostarczenia sprzętu (przesyłką - paczką za pośrednictwem przewoźnika) termin rozpoczęcia liczony jest od daty odebrania od przewoźnika przesyłki (paczki) przez pracownika SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. i zakończony jest do daty nadania i odebrania przesyłki (paczki) przez przewoźnika (firmę spedycyjną)


11. Tryb wydania towaru z serwisu:

11.1. Przedstawienie oryginału REWERSU przez Nabywcę - w przypadku osobistego dostarczenia towaru do SERWISU DZIAŁU PRZYJĘĆ lub działu SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A.

11.2. Odesłanie przyjętego do serwisu Action S.A. towaru na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora) na koszt Action S.A.

11.3. Nabywca każdorazowo powinien przed odebraniem przesyłki sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego, stan zabezpieczenia taśmą firmową Action S.A. oraz sprawdzić ilość paczek czy jest zgodna z ilością podaną w liście przewozowym.

11.4. W przypadku stwierdzenia niekompletności przesyłki (doręczenia innej ilości paczek niż liczba wymieniona w liście przewozowym), uszkodzenia zabezpieczeń w postaci taśmy firmowej Action S.A., taśmy producenta (fabrycznej), uszkodzenia opakowania (zgniecenie rozerwanie, zamoczenie itp.) niezgodności wagi przesyłki z listem przewozowym, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

11.5. Przesyłkę uszkodzoną w transporcie należy odesłać tą samą spedycją po wcześniejszym uzgodnieniu z handlowcem obsługującym daną firmę lub kierownikiem magazynu, bądź zgłosić pod adres reklamacje.magazynowe@action.pl tel. (22) 332 15 21 wew. 1231, 1455) w przypadku sprzedaży towaru do Nabywcy. W przypadku rozliczenia serwisowego, powiadomić pracownika z SERWISU DZIAŁU PACZEK WYDANIA Action S.A. (tel. (22) 332 16 75 tonowo 2) bądź z działu SERWISU KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW (tel. (22) 332 16 75 tonowo 3). Na przesyłce należy umieścić dopisek „USZKODZONA W TRANSPORCIE”, podać nazwisko pracownika Action S.A. z którym zwrot ustalono, oraz dołączyć protokół szkody spedycji sporządzony i podpisany przez kuriera i Nabywcę.


12. Uprawnienia z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna produktu. W przypadku, gdy produkt nie posiada karty gwarancyjnej a jest objęty Gwarancją ACTION (zgodnie z §3), gwarant obowiązany jest do naprawy towaru lub jego wymiany na taki sam towar nowy wolny od wad lub inny towar nowy, wolny od wad o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych, tego samego bądź innego producenta. W każdym przypadku o sposobie realizacji gwarancji decyduje ACTION. W przypadkach, gdy:

12.1. DZIAŁ SERWISU Action S.A. dokona trzech napraw głównych z tytułu gwarancji Action, a towar nadal nie spełnia funkcji użytkowych lub uniemożliwia korzystanie z towaru zgodnie z jego przeznaczeniem,

12.2. DZIAŁ SERWISU Action S.A. uzna, że dokonanie naprawy gwarancyjnej jest niemożliwe lub niemożliwe jest dotrzymanie terminów określonych w §4 pkt. 10.1, 10.2 i 10.3, z zastrzeżeniem, o którym mowa w §4 pkt. 10.4
- uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany na taki sam towar nowy wolny od wad lub inny towar nowy, wolny od wad o podobnych bądź lepszych parametrach technicznych, tego samego bądź innego producenta, a gdyby nie było to możliwe – do otrzymania faktury korygującej na wadliwy towar.

12.3. W uprawnieniach, o których mowa w §4 pkt. 12.1 i 12.2 serwis firmy Action S.A. (w przypadku braku towaru na magazynie serwisowym) wystawi dokument PRZESUNIĘCIE MM ACTION, który upoważnia Nabywcę do odbioru nowego towaru bądź faktury korygującej po akceptacji i zatwierdzeniu przez dział PRZESUNIĘĆ I KOREKT z zachowaniem uprawnień z tytułu gwarancji/rękojmi w/g zasad postępowania reklamacyjnego obowiązującego w firmie Action S.A.

12.4. Nabywca, który otrzymał z serwisu Action S.A. dokument PRZESUNIĘCIE MM ACTION i w okresie 3 dni nie zrealizuje w/w dokumentu MM w dziale PRZESUNIĘĆ I KOREKT będzie obciążony opłatą magazynową w wysokości 10% wartości sprzętu za każdy dzień zwłoki.

12.5. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania pobytu sprzętu w SERWISIE DZIAŁU PRZYJĘĆ I SERWISIE KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action S.A. i liczona jest od daty przyjęcia towaru do w/w serwisów Action - do daty naprawy towaru przez SERWIS DZIAŁ PRZYJĘĆ, I SERWISIE KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW Action w przypadku osobistego dostarczenia towaru przez Nabywcę (wystawienia rewersu serwisowego Action S.A.)

12.6. W przypadku dostarczenia sprzętu przesyłką (paczką) okres gwarancji ulega przedłużeniu i jest liczony od daty przyjęcia przesyłki (paczki) przez SERWIS DZIAŁ PACZEK I SERWIS KOMPUTERÓW I NOTEBOOKÓW firmy Action S.A. do daty wydania (nadania) z w/w serwisów firmy Action S.A. przesyłki (paczki) do przewoźnika (firmy spedycyjnej).

12.7. Po wystawieniu faktury korygującej na reklamowany towar - pokwitowanie przyjęcia towaru do serwisu Action S.A. (rewers) traci ważność.

§ 5 OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DLA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
ACTIVEJET I ACTIS.

1. Materiały eksploatacyjne Activejet objęte są 5-letnim okresem gwarancji od daty zakupu lub do wyczerpania się środka barwiącego.

2. Materiały eksploatacyjne Actis objęte są 3-letnim okresem gwarancji od daty zakupu lub do wyczerpania się środka barwiącego.

3. Do reklamowanego produktu należy dołączyć wydruk próbny (jeżeli istnieje możliwość techniczna).

4. Reklamowane produkty nie mogą być wyeksploatowane powyżej 70%.

5. W przypadku odmowy naprawy gwarancyjnej przez producenta urządzenia, związanej z użytkowaniem materiałów eksploatacyjnych Activejet lub Actis, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany sprzętu na swój koszt.

6. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika lub niezależnych czynników zewnętrznych.

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6 UTRATA PRAW GWARANCYJNYCH.

1. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1.1. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Action S.A. lub producenta (fabrycznych),

1.2. samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione,

1.3. uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,

1.4. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołane nimi wady wymienione w pkt. 1.3. uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych,

1.5. uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji czy regulacji towaru.

1.6. uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych,

1.7. gdy karta gwarancyjna ACTION, dokument WYDANIA Z MAGAZYNU ACTION, dokument WYANIA Z SERWISU ACTION lub faktura zakupu towaru ACTION są niemożliwe do odczytania,

§ 7 WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI.

1. Gwarancji nie podlegają:

1.1. nośniki danych, na których jest dostarczane oprogramowanie,

1.2. Action S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Nabywcę, które znajdują się na dyskach i innych nośnikach dostarczanych do Serwisu Action S.A.

1.3. towary, których jedyną wadą jest niekompatybilność,

1.4. wady i uszkodzenia towarów powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

1.5. bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne.

§ 8 PRZEPISY KOŃCOWE.

1. Action S.A. nie wydaje duplikatu kart gwarancyjnych producentów (fabrycznych), kart gwarancyjnych ACTION jak i dokumentów WYDANIA Z MAGAZYNU ACTION, PRZESUNIĘCIA MM ACION oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich utraty.

2. Dokumenty: WYDANIE Z MAGAZYNU ACTION, WYDANIE Z SERWISU ACTION, PRZESUNIĘCIE MM ACTION oraz REWERS SERWISU ACTION wystawione są wyłącznie dla Nabywcy do konkretnego numeru faktury sprzedaży Action S.A. o konkretnym numerze seryjnym. Niniejsze dokumenty mają charakter nieprzenoszalny. Serwis firmy Action S.A. nie jest zobowiązany do usunięcia wady sprzętu, jeżeli powyższe dokumenty zostaną przedstawione w serwisie Action przez inną osobę niż Nabywca.

3. Koszty naprawy nie objętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Nabywcę.

4. Action S.A. nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania ze sprzętu będącego w naprawie.

5. Nabywca jest zobowiązany przy odbiorze towaru sprawdzić czy otrzymał kartę gwarancyjną ACTION kartę gwarancyjną producenta (fabryczną), dokument WYDANIA Z MAGAZYNU ACTION, dokument WYDANIA Z SERWISU ACTION lub czy na towarze zostały umieszczone naklejki gwarancyjne ACTION.

6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe informacje.
Wszelkie pytania dotyczące spraw serwisowych prosimy kierować telefonicznie lub nadsyłać pocztą internetową do
Sekretariatu Działu Serwisu: tel. (22) 332 16 75 tonowo 8 fax. tonowo 9
e-mail: serwis.zamienie@action.pl
NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMII / GWARANCJI ACTION S.A. ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ZOSTAŁY UCHWALONE I WPROWADZONE DECYZJĄ ZARZĄDU ACTION S.A. Z DNIA 2004.10.14. z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN DOKONANYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU ACTION S.A. Z DNIA 2008.10.20.

#